Privacyreglement van Praktijk voor Acupunctuur Yong Quan

Hoe ga ik met uw persoonsgegevens en uw privacy in de praktijk om.



Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.



Waarom verwerkt Praktijk voor Acupunctuur Yong Quan uw persoonsgegevens?

In de praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).



Wat zijn de plichten van de praktijk?

Praktijk voor Acupunctuur Yong Quan is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

Welke gegevens zijn we verplicht van U te verzamelen?
 • NAW gegevens; BSN nummer; ziektekostenverzekering en polis nummer; identiteitsdocument en nummer.
Voor welke doel worden uw gegevens verzameld?
 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor zorgverlening; o.a. door een goede dossiervorming.
  • voor doelmatig beheer en beleid; (o.a.juiste gegevens op de rekening voor de verzekering).
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Als eigenaar van Praktijk voor Acupunctuur Yong Quan heb ik me verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.
Hoe lang en waar worden uw gegevens bewaard?

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar. De papieren medische dossiers worden in een afsluitbare kast bewaard en persoonsgegevens op de (beveiligde/ versleutelde) laptop en op een versleutelde back-up in de cloud.


Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

U heeft de volgende rechten:
 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad). Een afschrift kan gebruikt worden voor het overdragen van uw gegevens naar een andere praktijk (dataportabiliteit)
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per telefoon of mail kenbaar maken aan Praktijk voor Acupunctuur Yong Quan. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).


Toelichting op het aanvraagformulier

U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. U kunt het dossier persoonlijk ophalen, of door een gemachtigde op laten halen waarbij u tekent voor ontvangst.

Gegevens patiënt
Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Worden gegevens aan derden verstrekt en zo ja waarom?

De medewerkers van Praktijk voor Acupunctuur Yong Quan hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de arts).


Welke cookies op de website acupunctuur-info.nl en waarom?

We gebruiken cookies voor het volgende doel:
Het analyseren en verbeteren van de site. Dit doen we met analytische cookies. Analytische cookies gebruiken we om informatie te krijgen over de kwaliteit of effectiviteit van onze site bijvoorbeeld door trends in bezoekersstatistieken bij te houden. De informatie die analytische cookies verzamelen, wordt gebruikt om de gebruikerservaring op onze site te verbeteren. Wij gebruiken deze gegevens niet om te weten wie u bent. Voor deze cookies hoeft u geen toestemming te geven. Uw ip-adres wordt geanonimiseerd volgens de "handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics" van de autoriteit persoonsgegevens. Download de handleiding

 • Betreft: Google analytics-cookies
 • We hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten
 • Uw ip adres wordt gemaskeerd
 • 'Gegevens delen' is uitgezet
 • We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies
 • De bewaarperiode van gegevens die zijn gekoppeld aan deze cookies is 26 maanden

Uitwisseling gegevens

Praktijk voor Acupunctuur Yong Quan wisselt, nadat u hiervoor gericht schriftelijk toestemming heeft gegeven, medicatiegegevens uit met de Natuurapotheek in Pijnacker, indien noodzakelijk met uw apotheek en uw behandelend huisarts of medisch specialisten. Daarbij gaat het om de (bijwerkingen van) medicatie die de arts aan u heeft voorgeschreven maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën. Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden.


Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe arts voor integrale geneeskunde kiest, kunt u uw arts vragen om uw dossier aan u ter beschikking te stellen.


Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan ga ik hierover graag met u in gesprek.

Over Yong Quan

Marie-Christine Klompenhouwer was jeugdarts en is acupuncturist. Tijdens een studiereis naar China zag zij de mogelijkheden van acupunctuur en na haar opleiding tot jeugdarts volgde zij een opleiding in de Traditionele Chinese geneeskunde. Met deze fusie van westerse en oosterse geneeskunde leidt zij haar acupunctuur praktijk in Rotterdam.

Marie-Christine Klompenhouwer

Recensies

"Na 4 a 5 sessies acupunctuur bij Marie-Christine merkte ik een duidelijke afname van de zenuwpijn in mijn been. Marie-Christine is een prettige en deskundige arts. Daarnaast is ze ook heel prettig, heeft ze fijne warme handen en is ze een wijze vrouw. Ik ben heel blij dat ik voor Marie-Christine gekozen heb."
Lees hier meer recensies

Route

Route naar acupunctuurpraktijk Rotterdam

Contact

Praktijk voor Acupunctuur Yong Quan
Marie-Christine Klompenhouwer




Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging
Privacy Verklaring